Aké sú novinky v 4MCAD 24?

Všeobecne

 • Prepracovaný dizajn (ReD) na najnovšom motore ICAD 11.1 a knižniciach ODA22.12 na 64bitovej architektúre.
 • Výrazne rýchlejší výkon pre veľmi veľké výkresy.
 • 3D prehliadka Walk and Fly.
 • Vylepšený import a úprava tabuliek, publikovanie a vizuálne štýly.
 • Geolokácia: určenie aktuálnej polohy na mapovom súbore.
 • 3D rotačná projekcia kockou View Cube.
 • Podpora súborov Autodesk® Revit® 2022

Výkon

 • Rýchlejšia vektorizácia krivky.
 • Príkaz Rýchly výber je vo veľkých výkresoch 2x rýchlejší.
 • Rýchlejšie zobrazenie veľkých geografických obrázkov.
 • Rýchlejšia odozva kurzora vo veľkých výkresoch bez ukážky výberu.

Používateľské rozhranie

 • Východiskové zobrazenie alebo otáčanie zobrazenia pomocou kocky zobrazenia View Cube.
 • V Ribon menu pridaná záložka Vizualizovať pre štýl zobrazenia, animácie a živé rezy.

Práca so súbormi

 • Export trojrozmerných modelov do súboru .obj (Wavefront Technologies).
 • Importute mapových súborov pripojením k serverom PostgreSQL, MySQL a WFS.
 • Podpora pre súbory Autodesk® Revit® 2022.
 • Pomocou príkazu Audit skontrolujte chyby v súboroch .ifc, ktoré sú pripojené ako podklady.
 • Export do súborov .pdf pomocou vylepšeného rozhrania.

Výber a úprava entít

 • Príkaz Break at Point na rozdelenie entity na dve časti bez odstránenia časti entity.
 • Príkaz 3D pozíciovania na interatívny pohyb a otáčanie entít v trojrozmernom priestore.
 • Schopnosť rozložiť vzdialené textové entity (rtext) vo výkresoch vytvorených v inom CAD programe.

Tabuľky

 • Príkaz Match Cell na skopírovanie vlastností bunky zdrojovej tabuľky a ich použitie na vybraté bunky.
 • Vkladanie blokov do buniek tabuľky.
 • Zlúčiť vybrané bunky podľa riadka, stĺpca alebo všetkých buniek.

Zdroj: www.4msa.com
Skúšobná verzia k stiahnutiu zadarmo >>>
Objednávka v eshope >>>

Aké boli novinky v 4MCAD 23?

Všeobecne

 • 4MCAD 23 je postavený je na najnovšom motore ICAD10.1a.
 • Príkaz 3D polohovača na interatívny pohyb a otáčanie entít v trojrozmernon priestore.
 • 64-bitový výkonný motor s najlepším výkonom na každej úrovni.
 • Pribudla možnosť cloudovej multilicencie (verzie PRO a Standard)

Užívateľské rozhranie

 • Vylepšené používateľské rozhranie s novými funkciami týkajúcimi sa dialógových okien, stavového riadku, okna kreslenia a ďalších.
 • Nové vylepšenia kontextového menu pre polia, tabuľky, viacriadkový text a iné.

Vylepšený výkon

 • Výrazne rýchlejší pri výbere entít (až 7-krát)
 • 4MCAD vo verzii 23 je dvakrát rýchlejší pri manipulácii s úchopmi a uzlami, regenerácii veľkých výkresov a prepínaní papierov (layout).
 • Kompletne prepracovaný grafický engine OpenGL pre ešte vyšší výkon.

Rozšírená kompatibilita

 • Nové možnosti pre import:
  a) mapových súborov (.shp, .sdf, sqlite),
  b) súborov pdf s viacerými možnosťami a
  c) bodových údajov zo súborov .csv a .txt.
 • Umiestnenie súboru Excel® ako tabuľky do výkresu.
 • Kompatibilita so súbormi Revit® 2021.

Nové funkcie a možnosti

 • Nové funkcie týkajúce sa vkladania dynamických blokov.
 • Podpora vstupných zariadení 3Dconnexion.
 • Vylepšená správa vrstiev (tj. príkaz „Predchádzajúca vrstva“ na zvrátenie zmien vykonaných v nastaveniach vrstvy, obnovenie stavu vrstvy, použitie viacerých možností na filtre vrstiev atď.).
 • Nové možnosti pri výbere a/alebo úprave entít (t. j. na presúvanie vybraných entít, špecifikovanie ďalších úchopov pre bloky, použitie nových príkazov Rectangular Array, Polar Array, Path Array a Edit Array).
 • Nové príkazy pre entity skupiny (napr. Rýchla skupina, Úprava skupiny a Zrušenie skupiny).
 • Nové možnosti pre tabuľky (údaje, vzorce a polia v bunkách tabuľky, prepojené údaje zo súboru .xls, priradenie štýlov tabuliek a iné).
 • Nové možnosti týkajúce sa textu (t.j. karty pre viacriadkový text)
 • Vylepšené príkazy na tlač a publikovanie.
 • Digitálny podpis pre súbory dwg.

4MCAD 23


Preskúmajme podrobnejšie nové funkcie vo verzii 4MCAD 23!

Výkon

OpenGL je novou východiskovou grafickou technológiou. Je rýchlejšia a stabilnejšia ako Open GL ES. Pre rozšírené vizuálne štýly a vyhladenie línií je možné prepnúť na OpenGL ES s pomocou stavového riadku, príkaz GRAPHICSCONFIG alebo pomocou
Možnosti > Záložka Zobrazenie > Grafický výkon.


Práca so súbormi

 • Otváranie a vytváranie sád listov pre jednoduchšiu organizáciu a publikovanie sád papierov z viacerých výkresov.
 • Viac možností pre import PDF súborov.
 • Import dát bodov z CSF a TXT súbrov.
 • Import súborov máp nasledujúcich formátov: ESRI® shapefiles (.shp), Autodesk® .sdf, and Spatial® .sqlite.
 • Zadanie miesta pre uloženie dočasných súborov výkresov, ktoré sú ukladané pri zatváraní programu.
 • Uchopenie a ťahanie mračna bodov do okna s výkresom.
 • Import súborov Microsoft Excel ako tabuliek do výkresu.

Pre verziu 4MCAD Professional, ktorá podporuje prácu s BIM súbormi:

 • Import súborov Autodesk Revit 2021
 • Zadanie AEC jednotiek výkresov Dialogovom okne Nastavenia výkresu/Jednotky/Lineárne
 • Tvorba profilu pomocou novej možnosti prevodu existujúcej entity na dráhu profilu.
 • Zadanie úrovne vyhladenia krivek v BIM podkladoch vytvorených z RVT súborov.

Práca so súbormi

 • Nové moderné grafické rozhranie.

4MCAD

 • Preklikávacie parametre v príkazovom riadku.

4MCAD

 • V menu Windows Start je možné využíť nástroj 4MCAD pre uloženie východiskového nastavenia pre zálohu a prenos východiskového nastavenia programu.
 • V dialógovom okne Prispôsobiť užívateľské rozhranie je možné roztriediť zoznam príkazov podľa skupín zdrojového menu.
 • Stavový riadok zobrazuje ikonu externej referencie, ak je externá referencia pripojená k aktuálnemu výkresu. Kliknutím na ikonu je možný prístup k príkazu Správca externých referencií a k opätovnému nahratiu externých referencií.
 • Každé okno výkresu má vlastné tlačítka pre minimalizáciu, maximalizáciu a vypnutie
 • Využitie príkazu Úprava aliasov pre ich úpravy.
 • Kliknutím na tabulátor a klávesu so šípkou sa dostanete na Panel vlastností.
 • Využite vylepšenie kontextuálneho menu pre pole, tabuľky, viaceriadkový text a dalšie...

Uivatelsk prosted 4MCAD 23


Výber a úprava entít

 • Umožňuje určiť, či sa vybrané objekty budú môcť pohybovať pomocou kliknutia a ťahania myšou. Zobraziť > Zobraziť tabuľku dialógového okna Nastavenie kreslenia.
 • Je možné zadať dodatečné úchopy pre bloky a skupiny cez Zobraziť > tabuľka Úchopov v dialógovom okne Nastavenie kreslenia.
 • Pole entit s daľšími funkciami využívajúcimi obdĺžnikové pole, polárne pole, pole pozdĺž cesty a príkazy pre úpravu polí. Staršie príkazy pre prácu s poľami sú stále dostupné z príkazového riaku.
 • Skupiny entít využívajú viac príkazov: Rýchla skupina, Úprava skupín a Zrušenie skupiny.

Text

 • Zobrazenie nesprávne napísaného jednoriadkového a viacriadkového textu v priebehu práce. Nesprávne napísaný text zvýrazní červenou farbou písma.
 • Zahrňuje tabuľky pre viacriadkový text.

Tabuľky

 • Formátovanie dát v bunkách tabuľky.
 • Prenáša formátovanie z Excelu cez schránku.
 • Vkladanie vzorcov a polí do buniek tabuľky.
 • Vkladanie tabuliek s prepojenými dátami zo súborov s formátmi .xls a .xlsx.
 • Aktualizácia dát z a do súborov s formátmi .xls a .xlsx.

Tlač a publikovanie

 • Približovanie a posun myšou pri náhľade výkresu pred tlačou. 
 • Vylepšenie práce pri používaní príkazu Publikovať, ukladanie zošitov s listami a práca so zošitmi.

Hladiny

 • Využitie príkazu Náhľad hladiny pre storno zmien, ktoré ste vykonali v nastavení hladiny.
 • Uložení stavu hladiny k aktuálnímu výřezu, pro všechny výřezy, všechna rozvržení a okna nebo modelový prostor.
 • Využitie ďalších možností pre filtrovanie hladín pri práci v záložke Papier (layout): Aktuálny výrez Zmraziť/Rozmraziť, všetky výrezy Zmrazit/Rozmrazit, Izolovanie zmrazeného výrezu.

Hladiny 4MCAD

 • Pridanie riadenia intenzity útlumu uzamknutej hladiny do užívateľského rozhrania pre zjednodušenie určenia percenta intenzity útlumu pre entity, ktoré sú umiestnené v uzamknutých hladinách. 
 • Použitie filtra hladiny pre ovládanie hladiny v Ribbon menu a v panely nástrojov. Je možné nastaviť tiež veľkosť ovládače hladín.

APIs

 • ODA SDKs verzia 2021.11.
 • .NET aktualizované na verziu 4.8.
 • Úvodná implementácia CAcUiDialog.
 • IntelliCAD zdrojový kód a add-on aplikácie sú postavené na Microsoft® Visual Studio® 2019 a VC toolset 14.28.

Ďalšie funkcie

 • Využitie 3D myš pre zrýchlenie práce a vylepšenie ovládania a zvýšenie efektívnosti v priebehu kreslenia v 2D a 3D.
 • Zapnutie plynulého prechodu prehliadania pre zvýšenie rýchlosti a výkonu pri zmenách smeru prehliadania.
 • Využitie príkazu Klonovať pre kreslenie entít rovnakého typu a vlastností zvolenej entity.

klonova

 • Prerušenie kót s využitím príkazu Preruš kótu a zadanie veľkosti prerušenia na základe pripísaného štýlu kóty.
 • Import Papierov ako listov a automatické zahrnutie názvu súboru ako predpony názvu listu.
 • Špecifikácia možností importu pre vytváranie novej sady listov.
 • Vkladanie dynamických blokov.
 • Vkládanie tabuliek, ich úprava a pripísanie k štýlu tabuliek.
 • Filtrovánie mierok poznámok podľa ich vzniku a externých referencií.
 • Synchronizácia všetkých inštancií blokov aplikáciou vykonaných zmien pre bloky atribútov.
 • Pohyb entít stlačením Ctrl + šipky.
 • Nastavenie intervalu, v ktorom sa kontroluje, či boli externé referencie modifikované.
 • Pri použití Manažéra sád listov:

Systémové premenné

- ARRAYASSOCIATIVITY, ARRAYBLOCKNAME, ARRAYTYPE, AUTOSAVERETAIN, BIMRVTDEFAULTQUALITY, BLOCKFRAMECOLOR, CGEOCS, DWGUNITSIN1SVGPIXEL, DWTSHEETSETPATH, FILESYSMENU, GEOLATLONGFORMAT, GEOMARKERVISIBILITY, GEOMARKPOSITIONSIZE, GRIPBLOCK, GROUPDISPLAYMODE, GROUPFRAMECOLOR, GSDEVICEMODE, IFCLIB, INPUTECHOFLAGS, LATITUDE, LAYERCONTROLFILTER, LAYERCONTROLSIZE, LONGITUDE, OLESCALE, PDFIMPORTFILTER, PDFIMPORTIMAGEPATH, PDFIMPORTLAYERS, PDFIMPORTMODE, PDFIMPORTOPTIONS, RIBBONCONTEXTSELLIM, SELECTIONFRAMECOLOR, SHEETSETPATH, SSMSTATE, TABLECELLMAX, TABLEINDICATOR, TABLELINKINDICATOR, TABLESELECTINDICATOR, VTDURATION, VTENABLE, VTFPS, 3DCONNEXIONDRIVER, COLORCONTROLSIZE, CURSORBADGE, MINTEXTHEIGHTPIXEL, STARTPAGEDOCCLICK.
- Premenovanie ENTPROPSETTINGS na VSSHOWALL.
- Premenovanie GSMSAA na 3DLINESMOOTHING.
- Premenovanie MAKEBAK na ISAVEBAK.
- Aktualizácia COORDS, GRIPS, OLEQUALITY, a OSNAPMAX.
- Odstránenie GROUPSELECT, HWACCELERATION a PLINEGRIPS (ich funkcia je teraz hodnota 2 premenné GRIPS).

Zdroj: www.4msa.com
Skúšobná verzia k stiahnutiu zadarmo >>>
Objednávka v eshope >>>
Novinky verzie 4MCAD 21 >> >O nás

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
IČO: 43242383   IČ DPH: SK1036032294

Kontaktujte nás

Kancelária: Terézie Vansovej 1, Zvolen
Tel.: 0903532021
E-mail: info@4mcad.sk