Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Firma Ing. Ondrej Vandák CAD systémy je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.4mcad.sk. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2019.
Kontaktné informácie: Ing. Ondrej Vandák, Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen, Email: info@4mcad.sk, IČO: 43242383, DIČ: 10360322941. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov
V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo.
Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednávkovom procese eshopu (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

B. Osobné údaje z objednávkového procesu

Vzhľadom k povahe našich produktov a služieb môžeme zhromažďovať nasledujúce základné osobné a identifikačné údaje:

meno a priezvisko
fakturačná adresa a dodací adresa (ak požadujete rozdielne dodacie miesto od fakturačnej adresy)
názov obchodnej firmy, IČ, DIČ, IČ DPH
telefónne číslo a kontaktný e-mail
Tieto údaje vznikajú pri zakúpení alebo dodávke softwarovej licencie programov alebo služieb ponúkaných firmou Ing. Ondrej Vandák CAD systémy.

Následne nutne spracovávame evidenciu zakúpených licencií software, ktorá pozostáva zo sériového čísla, aktivačného kódu k licencii programu alebo služieb. Rozsah spracovávaných údajov závisí od typu licencovania produktu a účelu spracovania.

C. Zasielanie technických informácii potrebných k správnemu chodu aplikácii - Technická podpora
Pri niektorých produktoch sú vyvíjané dodatočné bezplatné aktualizácie. Zároveň zasielame technické informácie a tipy potrebné k riadnemu fungovaniu Vami zakúpených produktov a služieb. Zaslanie takýchto informácii je považované za dodatočnú bezplatnú dodávku Vami zakúpených produktov a služieb.
V takomto prípade nie je potrebný Váš súhlas.

D. Poskytnutie údajov výrobcovi objednaného produktu
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť tretej strane (výrobcovi produktu) kontaktné údaje výhradne za účelom udelenia licencie v rozsahu licenčnej zmluvy. A to: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email. Tieto údaje boli poskytnuté užívateľom pri objednávke produktu. Ak užívateľ poskytne určité údaje poskytovateľovi, rozumie sa tým, že súhlasí s ich poskytnutím tretej strane a to výhradne výrobcovi produktu, na základe licenčnej zmluvy užívateľa a výrobcu, ktorá je podpísaná súhlasom pri inštalácii programu na právnom základe Súhlas.

E. Zasielanie Noviniek o nových produktoch, či upgradoch
Novinky a informácie so zaujímavým obsahom zo softvérových produktov a sveta internetových noviniek a marketingu vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

F. Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

E. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies.

2. Spôsob spracovania osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

3. Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame počas poskytovania žiadanej služby - osobné stretnutie, telefonické alebo emailové poskytnutie informácií o produktoch a službách.

Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame
Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o emailovú, telefonickú odpoveď, osobné stretnutie, alebo máte dotaz ohľadne našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1A na právnom základe Oprávnený záujem.
Pre zabezpečenie možnosti budúceho upgradu software spracovávame evidenciu zakúpených licencií software, ktorá pozostáva zo sériového čísla, aktivačného kódu k licencii programu alebo služieb. Rozsah spracovávaných údajov závisí od typu licencovania produktu.
Pre zasielanie Noviniek evidujeme minimálne údaje (email) a to na právnom základe Súhlas.
re štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies.

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
práva na opravu
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť údajov
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@4mcad.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

6. Zodpovednosť
Naša firma je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.